Aldawlardan goramak barada semalt almak

Tehnologiýa bölüminde ýüze çykýan tendensiýalaryň ýüze çykmagy bilen hakerler we hüjümçiler özleriniň erbet niýetlerini başga derejä çykardylar. Hakerler, hasap parollary we kredit kartoçkalary ýaly duýgur maglumatlara girmek üçin ýeke-täk maksat bilen gorag diwarlary ýaly kompýuter ulanyjylaryny howpsuzlyk programmalaryny bozýarlar. Köplenç hakerler ahyrky ulanyjylary zyýanly sahypa ugrukdyrýan brauzerlere doly gözegçilik edýärler.

Sanly marketing barada aýdylanda web sahypasynyň howpsuzlygynyň ähmiýetini doly belläp bolmaz. Açylýan düwmelere we basylmalara basmak internet ulanyjylaryny döwüp biler. Häzirki wagtda hakerler esasan spam hatlaryny kompýuteriňizden bilmezden sessiz maglumat almak üçin ulanýarlar. Spam e-poçta we basmak zyýanly hüjümçilere gorag diwaryňyzy we howpsuzlyk programmalaryňyzy döwmäge mümkinçilik berýär we hüjümlere sezewar bolýar.

Abraýly kompaniýanyň nyşanyndan e-poçta almak, e-poçta kanuny diýmek däldir. Alnan aldaw habarlaryna basmak hakerlere kompýuteriňizden, esasanam bank jikme-jikliklerinden gymmatly maglumatlary almaga mümkinçilik berýär.

Semalt” -yň uly satuw menejeri Raýan Jonson hüjümçiler tarapyndan gizlin maglumatlaryňyzy aýan etmek üçin ulanýan taktikalary we olardan gaça durmagyň ýollary barada jikme-jik maglumat berýär.

  • Programma üpjünçiliginiň täzeleniş habarlaryny ibermek, soň bolsa onlaýn täzelenmeleri gurmak üçin baglanyşyklar. Bu ýagdaýda berlen baglanyşykda kompýuteriňiziň howpsuzlyk programmalaryna täsir edýän zyýanly howplar bar.
  • Ulanyjy adyňyzy we parolyňyzy hakyky wagtda girizmeseňiz, onlaýn hasabyňyzy aňladýan pop-uplary ibermek ýapylar. Uzak möhletde hakerler giriş maglumatlaryňyzy alyp bilerler.
  • Hasabyňyzyň ýagdaýynyň üýtgedilendigini görkezýän habar ibermek. Bu ýagdaýda hakerler parollaryňyzy üýtgetjek bolanyňyzda sizi zyýanly web sahypasyna gönükdirýän aldaw baglanyşygyny iberýärler.

Spams vs. Aldawlar: Maslahatlar we faktlar

Aldaw we spam habarlarynyň ikisi hem gaty gaharly bolýar. Ikisem, sahypa sahypalarynda görkezilende kompýuter ulanyjylaryny gaharlandyrýan islenilmeýän habarlar. Şeýle-de bolsa, bellenen tapawut, enjamyňyzdan gymmatly maglumatlary ýygnamak üçin döredilen aldaw habarlary bilen deňeşdirilende, spam habarlarynyň kompýuter ulanyjysyna howp salmaýandygydyr.

Aldawlardan nädip goramaly

Jemgyýetçilik internetine göz aýlanyňyzda we ulananyňyzda hüşgär bolmak, web sahypasynyň howpsuzlygy meselesinde zerur şertdir. Thunderbird-iň awtomatiki spam süzgüçleri arkaly web sahypaňyzy döwülmeginden goraň. “Thunderbird” tehnikasy, spam habarlaryny süzmek üçin içerki kezzaplygy ulanýar. Bu gural, kezzaplyk habaryny tapanyňyzdan soň size duýduryş berýän sahypanyň ýokarsyndaky habary görkezýär.

Mundan başga-da, “Thunderbird” guraly, görkezilen baglanyşyk ulanyjyny görkezileninden başga zyýanly sahypa gönükdirýän ýaly görünse, kompýuteriň ahyrky ulanyjysyna duýduryş berýär. Kompýuteriň ahyrky ulanyjysy iberijiniň kanunydygyna ynanmasa, e-poçta basmakdan gaça durmak, döwülmezlige kömek edýär. Fişing süzgüçleri bilen brauzer wersiýalaryny ulanmak zyýanly hakerleriň kompýuteriňize sessiz girmeginiň öňüni alýar.

Spam we aldaw habarlaryna şübheli garamak, hüjümçileriň hasabyňyzyň ulanyjy atlaryna we parollaryna girmeginiň öňüni almaga kömek edýär. Aldaw habarlaryna basmakdan we balyk tutmagyň öňüni alýan Thunderbird programmasy ýaly e-poçta programmalaryny ulanmak bilen serf edeniňizde seresap boluň. Şeýle hem, baglanyşygy basmazdan ozal kanunydygyny ýa-da ýokdugyny barlap, kezzapçylyk taktikalaryndan ägä boluň.